Showing 1–12 of 49 מראה

 CBD הפך לשם נרדף לבריאות. על רקע מחקרים וסיפורים מרגשים ולצד עובדת היותו חוקי ברבות ממדינות העולם, אחוזי השימוש בחומר הפעיל המפורסם השני בצמח ההמפ – בשאיפה, שמן, מוצרי קוסמטיקה וכתוסף מזון – נוסקים.

WhatsApp chat